บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1635  

นาย นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

บริหาร


นางสาว บุษบา กลิ่นมาลัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

043-311155

นาย ประดิษฐ แถวทองคำ

พนักงานขับรถยนต์ ส๒

นาย วสันติ์ ครสิงห์

ช่างซ่อมบำรุง ช๔

นาย วิรัตน์ ศรีขัดเค้า

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ๒

นาง พัชนีวรรณ ภาโนชิต

พนักงานการเงินและบัญชี ส๔

นาง นวรัตน์ โม้ลา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

043-311155

นาง กชพร ทีภูเขียว

เจ้าพนักงานธุรการ

นาง ปิยะธิดา ลาภมาก

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

043-311155

นาย ชยน เวียงวิเศษ

ลูกมือช่าง

043311155

งานผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย อำนวย พงษ์พนัส

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

043-311155

นาย พินันท์ บุญหล้า

พนักงานการเกษตร ส๓

043-311155

นาย บุญลอง สามารถ

พนักงานประจำห้องทดลอง ส๒

043-311155

นาย กิระศักดิ์ เสนานนท์

เจ้าหน้าที่การเกษตร

043-311155

นางสาว สุดาทิพย์ นนทะมาร

เจ้าพนักงานการเกษตร

นาง สุดารัตน์ พงษ์พนัส

เจ้าหน้าที่การเกษตร

งานวิชาการ


ตำแหน่ง ว่าง ว่าง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาว ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

043-311155

นางสาว สุพัฒนา บุรีรัตน์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต. ยศ อินทะวิชัย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

043-311155

นาย คมสัน น้อยนพพระ

พนักงานการเกษตร ส๓

043-311155

นาย ดาวประกาย คำแก้ว

พนักงานการเกษตร ส๒

043-311155

นาง พนัดดา น้อยนพพระ

พนักงานประจำห้องทดลอง

043-311155

นางสาว พรวิีนัส อรรควงษ์

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

043-311155

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางสาว สุพัฒนา บุรีรัตน์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

043-311155

นาง พรธนวรินทร์ ศรีพรหมมา

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์