รายละเอียดขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จ้างเหมาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น
  •   2022-06-08 15:09:07    47     11

รายละเอียดขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จ้างเหมาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น
รายละเอียดขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จ้างเหมาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น


  • bytes