ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    569  

   

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

    ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2498 เดิมมีฐานะเป็นสถานีทดลองข้าวชุมแพสังกัด

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ต่อมาได้มีการแบ่งส่วนรับผิดชอบเป็นเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง สถานีทดลองข้าวชุมแพซึ่งตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงเปลี่ยนมาสังกัดศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร เมื่อได้มีการปฏิรูประบบราชการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ .ศ. 2546 จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก สถานีทดลองชุมแพ เป็นศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตขอนแก่น 2 สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จนกระทั่งวันที่ 16 มีนาคม 2549 ได้มีการตั้งกรมการข้าว จึงแยกออกจากกรมวิชาการเกษตร ทำให้ได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์