รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์  อ่านรายละเอียด