รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยการเกษตร โครงการข้าวอินทรีย์

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ)
ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์
รายละเอียด