รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยการเกษตร โครงการระบบนาแปลงใหญ่

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ)
ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
รายละเอียด