ประกาศประกศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่องจำหน่ายเมล็ดข้าวเปลือกจากการทดลองและเมล็ดข้าวพันธุ์เสื่อมสภาพฤดูนาปี 2558/2559

ประกาศประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ  เรื่องจำหน่ายเมล็ดข้าวเปลือกจากการทดลองและเมล็ด
ข้าวพันธุ์เสื่อมสภาพฤดูนาปี 2558/2559
 และ 2559/2560