Display # 
Title Author Hits
ประกาศ เรื่องจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกการทดลองฤดูปลูกนาปี 2560/2561 โดยวิธีขายทอดตลาด Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T1) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 43
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่อง จำหน่ายเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพฤดูปลูกนาปี 2560/2561 โดยวิธีขายทอดตลาด Written by Super User 85
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 Written by Super User 82
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 Written by Super User 81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 84
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 94
ประกาศประกศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่องจำหน่ายเมล็ดข้าวเปลือกจากการทดลองและเมล็ดข้าวพันธุ์เสื่อมสภาพฤดูนาปี 2558/2559 Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 259
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง CAPE SEAL ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 119