Display # 
Title Author Hits
การเปิดเผยราคากลางคำนวณราคากลางการจัดซื้อซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 4
ขอบเขตงาน (TERMS OF REFERENC :TOR) การสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและจัดทำรั้วด้านหน้าศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ (ครุภัณฑ์เลขที่ ก.๑๗๘๐/๐๒๘)) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 6
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและจัดทำรั้วด้านหน้าศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 11
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่องจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsoure) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และ/หรือผลผลิตข้าว ปี ๒๕๖๓ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 41
ประกาศกรมการข้าว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและจัดทำรั้วด้านหน้าศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 86
ประกาศ เรื่องจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกการทดลองฤดูปลูกนาปี 2560/2561 โดยวิธีขายทอดตลาด Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T1) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 117
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่อง จำหน่ายเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพฤดูปลูกนาปี 2560/2561 โดยวิธีขายทอดตลาด Written by Super User 162
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 Written by Super User 159
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 Written by Super User 158