Display # 
Title Author Hits
ราคากลางเครื่องคัด ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 30
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-brdding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 30
รายละเอียดเฉพาะคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์วิจัยข้าวชุมชน จำนวน 4 เครื่อง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2564 Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 32
การเปิดเผยราคากลางคำนวณราคากลางการจัดซื้อซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 32
ขอบเขตงาน (TERMS OF REFERENC :TOR) การสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและจัดทำรั้วด้านหน้าศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ (ครุภัณฑ์เลขที่ ก.๑๗๘๐/๐๒๘)) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 38
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและจัดทำรั้วด้านหน้าศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 42
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่องจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsoure) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และ/หรือผลผลิตข้าว ปี ๒๕๖๓ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 86
ประกาศกรมการข้าว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและจัดทำรั้วด้านหน้าศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 123
ประกาศ เรื่องจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกการทดลองฤดูปลูกนาปี 2560/2561 โดยวิธีขายทอดตลาด Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T1) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 166