บทบาทภารกิจ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ
    ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพมีหน้าที่ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านข้าว  เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต สำหรับแก้ปัญหาในท้องถิ่น รวมทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ
  • พื้นที่รับผิดชอบ
    ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ มีพื้นที่รับผิดชอบได้แก่จังหวัดขอนแก่น (อำเภอชุมแพ อำเภอภูผาม่าน อำเภอสีชมพู) จังหวัดชัยภูมิ (อำเภอภูเขียว อำเภอคอนสาร) และจังหวัดเลย