Display # 
Title Author Hits
ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (โครงการวัชพืช) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 55
ราคากลางจ้างเหมาวิเคราะห์ ข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 7 (โครงการวัชพืช) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 44
ราคากลางจ้างเหมาวิเคราะห์ ข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 5 (โครงการวัชพืช) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 58
ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 (ศวข.ชุมแพ) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 40
ราคากลาง ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง (ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง CAPE SEAL) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 84
ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 101
ราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (กล้องถ่ายภาพความร้อน) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 104
ราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเกษตร) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 96
ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 113
ราคากลาง จ้างเหมาดำเนินงานวิจัย (ข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 3) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 166