Display # 
Title Author Hits
ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (โครงการวัชพืช) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 39
ราคากลางจ้างเหมาวิเคราะห์ ข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 7 (โครงการวัชพืช) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 26
ราคากลางจ้างเหมาวิเคราะห์ ข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 5 (โครงการวัชพืช) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 34
ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 (ศวข.ชุมแพ) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 25
ราคากลาง ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง (ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง CAPE SEAL) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 62
ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 82
ราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (กล้องถ่ายภาพความร้อน) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 87
ราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเกษตร) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 79
ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 86
ราคากลาง จ้างเหมาดำเนินงานวิจัย (ข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 3) Written by ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 116