ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพเรื่องจำหน่ายเมล็ดข้าวเปลือกจากการทดลองและเมล็ดข้าวพันธุ์เสื่อมสภาพฤดูนาปี 2558/2559

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เมล็ดพันธุ์ข้าว
ประกาศประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ  เรื่องจำหน่ายเมล็ดข้าวเปลือกจากการทดลองและเมล็ดข้าว

พันธุ์เสื่อมสภาพฤดูนาปี 2558/2559 และ 2559/2560 โดยวิธีขายทอดตลาด