เกี่ยวกับหน่วยงาน

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

    ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2498 เดิมมีฐานะเป็นสถานีทดลองข้าวชุมแพสังกัด
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ต่อมาได้มีการแบ่งส่วนรับผิดชอบเป็นเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง สถานีทดลองข้าวชุมแพซึ่งตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงเปลี่ยนมาสังกัดศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร เมื่อได้มีการปฏิรูประบบราชการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ .ศ. 2546 จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก สถานีทดลองชุมแพ เป็นศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตขอนแก่น 2 สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จนกระทั่งวันที่ 16 มีนาคม 2549 ได้มีการตั้งกรมการข้าว จึงแยกออกจากกรมวิชาการเกษตร ทำให้ได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

pung1

 

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพจากอดีตสู่ปัจจุบัน

k03

Untitled 1
122054568