ลูกจ้างประจำ

tim2
aim

dit

vasun
komsun
dow
long
pinun
runn
rutt